Pumpen

Axialkolbenpumpen:

BAP Serie:

LVP Serie:

MVP Serie:

Handpumpen:

Zahnradpumpen:

APL Serie:

HDP Serie:

FP Serie:

KP Serie:

PLP Serie:

XV Serie:

Technische Daten für Zahnradpumpen XV-Serie

Gruppe 0 - In/Out - BSP IG, Flansch Ø 22 - Welle Zylindrisch Ø 7 XV0P/0,17 bis 2,3 CCM/U Rechts oder Linkslauf

Gruppe 1 - In/Out - Flansch, Flansch Ø 25,4 - Wele Kegelig Ø 10 - 1:8 XV1P/0,91 bis 9,88 CCM/U Rechts oder Linkslauf

Gruppe 1 - In/Out - BSP IG, Flansch Ø 25,4 - Wele Kegelig Ø 10 - 1:8 XV1P/0,91 bis 9,88 CCM/U Rechts oder Linkslauf

Gruppe 1 - In/Out - Flansch, Flansch Ø 30 - Wele Kegelig Ø 14 - 1:8 XV1P/0,91 bis 9,88 CCM/U Rechts oder Linkslauf

Gruppe 1 - In/Out - BSP IG, Flansch Ø 32 - Welle Ø 10 Gefräst 5 zurückgesetzt XV1P/0,91 bis 9,88 CCM/U Rechts oder Linkslauf

Gruppe 1 - In/Out - Flansch , Flansch Ø 32 - Welle Ø 10 Gefräst 5 vorstehend XV1P/0,91 bis 9,88 CCM/U Rechts oder Linkslauf

Gruppe 2 - In/Out - Flansch , Flansch Ø 36,5 - Wele Kegelig Ø 17,4 - 1:8 XV2P/4,2 bis 39,6 CCM/U Rechts oder Linkslauf

Gruppe 2 - In/Out - BSP, Flansch Ø 36,5 - Wele Kegelig Ø 17,4 - 1:8 XV2P/4,2 bis 39,6 CCM/U Rechts oder Linkslauf

Gruppe 2 - In/Out - Flansch, Flansch Ø 50-BH - Wele Kegelig Ø 17,4 - 1:5 XV2P/4,2 bis 39,6 CCM/U Rechts oder Linkslauf

Gruppe 2 - In/Out - Flansch, Flansch Ø 50-HY - Wele Kegelig Ø 17,4 - 1:5 XV2P/4,2 bis 39,6 CCM/U Rechts oder Linkslauf

Gruppe 2 - In/Out - Flansch, Flansch Ø 52 - Welle Ø 16,8 Gefräst 8 Kreuzkpl. XV2P/4,2 bis 39,6 CCM/U Rechts oder Linkslauf

Gruppe 2 - In/Out - Flansch, Flansch Ø 80 - Wele Kegelig Ø 17,4 1:5 XV2P/4,2 BIS 39,6 CCM/U Rechts oder Linkslauf

Gruppe 2 - In/Out - Flansch, Flansch Ø 82,5 - Zahnwelle XV2P/4,2 bis 39,6 CCM/U Rechts oder Linkslauf

Gruppe 3 - In/Out - SAE - Flansch, Flansch Ø 101,6 - SAE - Zahnwelle XV2P/14,89 bis 88,87 CCM/U Rechts oder Linkslauf

Gruppe 3 - In/Out - Flansch, Flansch Ø 50,8 - Wele Kegelig Ø 22 1:8 XV2P/14,89 bis 88,87 CCM/U Rechts oder Linkslauf